consultation letter

이곳을 통해 문자를 남겨주시면
성심성의껏 상담해 드리도록
하겠습니다.

시험정보

홈home > 시험정보

 • 전체
 • 1월
 • 2월
 • 3월
 • 4월
 • 5월
 • 6월
 • 7월
 • 8월
 • 9월
 • 10월
 • 11월
 • 12월
전체시험일정
시험(자격증)명 회차 접수 시험일 합격자발표 시행처
2022년 제105회 전산세무/회계 1,2급 105회 2022.11.02 ~
2022.11.08
2022.12.03 2022.12.22 한국세무사회
2022년 제11회 ITQ 정기시험 11회 2022.10.07 ~
2022.10.12
2022.11.12 2022.12.01 KPC 한국생산성본부
2022년 제10회 ITQ 정기시험 10회 2022.09.02 ~
2022.09.07
2022.10.27 2022.10.08 KPC 한국생산성본부
2022년 제10회 GTQ 정기시험 10회 2022.09.21 ~
2022.09.28
2022.10.22 2022.11.11 KPC 한국생산성본부
2022년 제104회 전산세무/회계 1,2급 104회 2022.08.31 ~
2022.09.06
2022.10.02 2022.10.20 한국세무사회
2022년 제9회 GTQ 정기시험 9회 2022.08.24 ~
2022.08.31
2022.09.24 2022.10.14 KPC 한국생산성본부
2022년 제15회 ITQ 특별시험 15회 2022.07.22 ~
2022.07.27
2022.08.28 2022.09.15 KPC 한국생산성본부
2022년 제8회 GTQ 정기시험 8회 2022.07.27 ~
2022.08.03
2022.08.27 2022.09.16 KPC 한국생산성본부
2022년 제8회 ITQ 정기시험 8회 2022.07.08 ~
2022.07.13
2022.08.13 2022.09.01 KPC 한국생산성본부
2022년 제103회 전산세무/회계 1,2급 103회 2022.07.06 ~
2022.07.12
2022.08.06 2022.08.25 한국세무사회
2022년 제7회 GTQ 정기시험 7회 2022.06.22 ~
2022.06.29
2022.07.23 2022.08.12 KPC 한국생산성본부
2022년 제7회 ITQ 정기시험 7회 2022.06.03 ~
2022.06.08
2022.07.09 2022.07.28 KPC 한국생산성본부
2022년 제6회 GTQ 정기시험 6회 2022.05.25 ~
2022.06.01
2022.06.25 2022.07.15 KPC 한국생산성본부
2022년 제6회 ITQ 정기시험 6회 2022.05.06 ~
2022.05.11
2022.06.11 2022.06.30 KPC 한국생산성본부
2022년 제102회 전산세무/회계 1,2급 102회 2022.05.03 ~
2022.05.09
2022.06.04 2022.06.23 한국세무사회